Vertrouwenspersoon

Meldregeling waaronder Vertrouwenspersoon

Bij een organisatie met de omvang van tenminste 50 werknemers bent u verplicht een meldregeling te hebben in het kader van de Wet Huis voor Klokkenluiders. In een dergelijke meldregeling moet ook de mogelijkheid tot sparren met een onafhankelijk persoon zijn opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn. 

Daarnaast zijn bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Momenteel ligt er een wetsvoorstel in De Kamer dat MKB vanaf 10 medewerkers een vertrouwenspersoon dienen aan te bieden. 


 

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld. seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten en pesten op de werkvloer.

Daarnaast zien we in steeds meer organisaties dat de vertrouwenspersoon ook wordt ingezet bij (dreigende) arbeidsgeschillen. In die situaties heeft de medewerker immers veelal geen klankbord dat hij/zij vertrouwt en zal betrokkene al snel zijn toevlucht nemen tot juridische ondersteuning. Onze ervaring is dat hierdoor geschillen nagenoeg altijd en heel vaak nodeloos escaleren, met ongewenste gevolgen en kosten voor alle betrokkenen. Een vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol spelen ter voorkoming van deze escalatie.

Vorstenbosch & Van Tol heeft voor haar klanten de werkzaamheden van een vertrouwenspersoon uitbesteed aan Merlijn Groep te 's-Hertogenbosch. De reden hiertoe is dat een vertrouwenspersoon aan professionele voorwaarden dient te voldoen. Merlijn Groep voorziet in professionele vertrouwenspersonen (landelijk) en geven trainingen op dit gebied.  

Laat ons u terugbellen