Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Taakdelegatie toegekend aan VNVT

Taakdelegatie

Vorstenbosch en Van Tol werkt nauw samen met haar bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen hebben een centrale rol bij de begeleiding van verzuim en advies over preventie. Door het groeiende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland wordt het helaas steeds moeilijker bedrijfsartsen tijdig bij de begeleiding en advies te betrekken. Daarom hebben wij er in overleg met onze bedrijfsartsen voor gekozen met taakdelegatie te gaan werken.

Heel concreet houdt dat in dat de casemanagers van Vorstenbosch en Van Tol in opdracht van de bedrijfsartsen een aantal ondersteunende taken uitvoeren. De belangrijkste taak is dat casemanagers informatie verzamelen voor de bedrijfsarts. De beoordeling van medische informatie en advies op basis van deze informatie zal altijd door een bedrijfsarts plaats vinden.

Omdat de casemanagers voor de begeleiding van het verzuim onder de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsartsen werken, hebben ze een geheimhoudingsplicht. Medische gegevens worden nooit met de werkgever gedeeld. Waar nodig en gewenst is het voor een werknemer altijd mogelijk zelf de bedrijfsarts te spreken of een afspraak voor een spreekuur te maken. Dit recht is in de Arbowet vastgelegd en wordt door ons gerespecteerd.

Over taakdelegatie en de taken die voor de bedrijfsartsen worden uitgevoerd hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Mocht u daar vragen over hebben over deze werkwijze, dan geven we daar graag uitleg over.