Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

08 oktober 2018

Inmiddels is bekend dat de compensatieregeling waarmee werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in werking treedt.

Aanleiding compensatieregeling 
Werknemers wiens dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, zo is tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer naar voren gekomen. Deze situatie heeft geresulteerd in slapende dienstverbanden: Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer, dan staat hij voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten.
Met de compensatieregeling moeten de slapende dienstverbanden worden voorkomen. 

Toekomstige én oude gevallen 
De datum van inwerkingtreding is naar verwachting 1 april 2020 en zal gelden voor toekomstige gevallen én voor oude gevallen.  De compensatieregeling heeft namelijk terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Maximale compensatie
Belangrijk om te weten is dat als het UWV besluit dat de betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd, de compensatie nooit meer zal zijn dan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest op het moment toen de loondoorbetalingsverplichting stopte. In de meeste gevallen is dat het moment waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. Als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd en dus de periode waarin de loondoorbetalingsverplichting geldt, is verlengd, wordt de periode van de verlenging niet meegenomen bij de berekening van de compensatie. Tevens zal de compensatie niet hoger zijn dan het betaalde brutoloon tijdens ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten).
De periode waarin het dienstverband slapend is voortgezet, wordt dus wel gebruikt bij de berekening van de transitievergoeding, maar telt voor het UWV niet mee bij de vaststelling van de compensatie. Derhalve is het raadzaam om op dit moment slapende dienstverbanden te beëindigen.

Compensatie aanvragen 
De compensatie kan direct na de inwerkingtreding bij het UWV worden aangevraagd. Voor wat betreft de oude gevallen geldt dat de compensatie daarvoor binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding moeten worden aangevraagd.
Het UWV zal nog een formulier maken waarmee de compensaties kunnen worden aangevraagd. In ieder geval zullen daarbij de volgende documenten moeten worden verstrekt.

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • De beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is ontbonden; of
  • De beëindigingsovereenkomst waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na ommekomst van de periode van het opzegverbod). N.B.: om in aanmerking te komen voor een compensatie is het van essentieel belang dat de reden van beëindiging - namelijk beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid - op de juiste manier in de beëindigingsovereenkomst is geformuleerd;
  • Indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV, een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Bewijs van het door de werkgever tijdens de arbeidsongeschiktheid betaalde loon (aan de hand van loonstroken voor de gehele periode van arbeidsongeschiktheid).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en dus:
  • Leeftijd werknemer
  • Datum in dienst
  • Datum uit dienst
  • Hoogte bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld, vaste eindejaarsuitkering en andere vaste en variabele looncomponenten).
 • Bewijs van betaling van de gehele (transitie)vergoeding.

(Bron: Snijders Advocaten, team Arbeidsrecht)