Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - april 2013

Organisaties denken nog niet na over de vaardigheden en competenties waarover medewerkers in 2020 moeten beschikken. Welke vaardigheden zijn dat en waar moeten organisaties over na gaan denken? Natuurlijk blijven het beheersen van talen en analytisch denken belangrijk. Maar in 2020 zijn er hele nieuwe competenties nodig om in wereldwijd verbonden, door computers aangedreven organisaties, bemand door langer levende en werkende medewerkers, te kunnen functioneren.
Voldoet u niet aan uw re-integratieverplichtingen, dan legt UWV uw organisatie een loonsanctie op. U moet dan in principe 70% van het loon doorbetalen. Staan er in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken over de hoogte van de loonsanctie, dan moet u mogelijk meer loon doorbetalen.
De Wet Modernisering Ziektewet heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor de werkgever. De huidige Ziektewet is een vangnetregeling voor onder andere werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst treden. De aangekondigde wetswijziging heeft betrekking op deze groep (ex-)werknemers. Belangrijkste wijzigingAls werkgever wordt je vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk gehouden voor het herstel van bovengenoemde groep (ex-)werknemers die ziek uit dienst treden of alsnog binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden!!
Bedrijven die een incidenteel ziekdagje niet melden, missen een belangrijke kans om langdurig verzuim tegen te gaan. Dat blijkt uit eigen onderzoek van 365/ArboNed onder ruim 300 werkgevers.
U bent verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Tijdens de re-integratie kunt u een arbeidsdeskundige om advies vragen. Hij brengt de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer in kaart. Zo weet u welk werk hij nog kan uitvoeren. Ook kan de deskundige uw re-integratieactiviteiten beoordelen. U weet dan of u op de goede weg zit of dat u te weinig inspanningen heeft geleverd.
Krijgt een werknemer in uw organisatie een ongeval op de werkplek, dan moet u dit direct melden bij de Inspectie SZW. Als u een ongeval niet direct meldt, kreeg u voorheen een boete die kon oplopen tot € 4.500. Sinds 1 januari 2013 is het maximumbedrag van de boete fiks verhoogd naar € 50.000.
Bij het inwinnen van een referentie over een sollicitant mag u alleen naar informatie vragen die betrekking heeft op zijn functioneren bij de ex-werkgever. Dit betekent bijvoorbeeld dat u niet mag vragen naar het ziekteverzuim van de sollicitant. Daarnaast mag u alleen een referentie inwinnen als de sollicitant hiervoor toestemming heeft gegeven.
Wilt u de functie van een werknemer eenzijdig wijzigen omdat hij disfunctioneert, dan moet u dit kunnen onderbouwen met een dossier dat ‘ontslagrijp’ is. Dat wil zeggen dat u met schriftelijke bewijsstukken moet kunnen aantonen dat de werknemer al enige tijd niet goed functioneerde en dat u met hem een verbetertraject heeft doorlopen.